מדינות ביטול עיסקה safetec סייפטק

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם.

שירותים ניתנים לביטול תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (החל מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן (כולל שיחה שנעשתה בדוא"ל). זכאות זו תקפה לגבי עסקאות שנערכו החל מאוגוסט 2016.

בנסיבות ובמקרים מסויימים, ייתכן שיתאפשר ביטול עסקה גם מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך (לדוגמה: במקרה של הפרת חוזה, אי אספקת סחורה, או הטעייה של הלקוח). במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הביטול. למידע על גופים שניתן לפנות אליהם לסיוע, ראו בפורטל צרכנות.

לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים העשויים להתקלקל במהירות (כגון מוצרי מזון), מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (כגון תקליטורים), וכן בשירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי- אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימי עבודה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הודעה על ביטול העסקה

הצרכן צריך להודיע לעוסק על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר רשום בדוא"ל

בהודעת הביטול הצרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.

רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.

בעסקת מכר מרחוק לרכישת מוצר יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם

(או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).

בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים:

החזרת המוצר ודמי ביטול

במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין המוצר או השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יחזיר את המוצר לרשות העוסק במקום שבו קיבל אותו.

במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול בגובה של עד %10 ועל הצרכן להחזיר את המוצר למקום עסקו של העוסק.

מי זכאי?

כל צרכן, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

ערך המוצר הנרכש עולה על 50 ש"ח.

המוצר לא נפגם והרוכש לא עשה בו כל שימוש (חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם). לרוב החזרת המוצר תהיה באריזה המקורית. גם אם נפתחה האריזה היא עדיין מספקת ראייה לכך שלא נעשה שימוש במוצר.

המוצר הוחזר לעסק.

תנאים לביטול העסקה בהתאם לסוג המוצר

ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מהיום שבו הצרכן קיבל את המוצר (פתיחת האריזה המקורית אינה נחשבת כשימוש או כפגימה במוצר, אלא אם כן יוכח אחרת. חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם):

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, כולל ציוד קצה (מודם, טלפון סלולארי, ממיר, צלחת לוויין).

מוצרים הארוזים באריזתם המקורית וכל זמן שהאריזה לא נפתחה על ידי הצרכן.

מוצרים שהוזמנו על ידי הצרכן ועדיין לא סופקו לו, גם במקרה בו הסיבה לעיכוב היא שהמוצר אזל מהמלאי ויש לייצר אותו או להזמין אותו אלא אם הייצור או ההזמנה נעשו על פי מידות מיוחדות.

ברכישת המוצרים והשירותים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך גילוי נאות (לפי המאוחר), בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, גם כאשר העסקה היא לתקופה קצובה:

חברות או מנוי במועדון הנחות.

שירותי טלפוניה נייחת.

שירותי טלפוניה ניידת.

שירותי אינטרנט.

תהליך מימוש הזכות

צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק את אחד מהאישורים הבאים:

חשבונית.

צרכן שאינו יכול להציג את אלה נדרש להציג הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם תמורתה ואמצעי התשלום.

כאשר צרכן ממש את זכותו לביטול העסקה, מתקיימת השבה הדדית בין הצדדים – העוסק משיב לצרכן את התמורה או מבטל את החיוב (בניכוי דמי ביטול) ואילו הצרכן ישיב את המוצר באופן הבא:

אם העסקה היא לרכישת מוצר, עליו להחזירו לעוסק.

אם בוצעה בבית הצרכן התקנה של מוצר המשמש למתן השירות, על הצרכן להשיב לעוסק את דמי ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

התמורה תוחזר בהתאם לאופן התשלום:

תשלום במזומן יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן.

תשלום בצ'ק שנפרע יוחזר במזומן או בצ'ק מזומן בתוך 5 ימי עסקים מהמועד שנפרע הצ'ק.

בתשלום בכרטיס אשראי, העוסק יבטל את החיוב אצל חברת האשראי.

בתשלום בכרטיס אשראי כאשר חשבון העוסק כבר זוכה, יושב הסכום במזומן או בצ'ק מזומן, או שהעוסק יודיע לחברת האשראי
על ביטול העסקה וזו תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן באופן מיידי בסכום החיוב. אם החברה אינה יכולה לזכות את הצרכן
מפני שאינה יכולה להיפרע מהעוסק, חובתו של העוסק להשיב את התמורה לצרכן במזומן או בצ'ק מזומן.

עסקה מתמשכת

לפרטים ראו ביטול עסקה מתמשכת.

דמי ביטול

ביטול עסקה מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר המוצר/השירות, או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה

שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו. בסך %10 אם ביטול העסקה נעשה בשל פגם במוצר או אי התאמה, לא ניתן לנכות דמי ביטול

הפניה נשלחה בהצלחה!

נטפל בה בהקדם...