הסכם רישיון למשתמש קצה של סייפטק - safetec

נא קרא את המסמך להלן בעיון לפני התקנה ו/או שימוש באפליקציה.
להלן התנאים אשר יחולו ביחס לשימוש שתעשה באפליקציית SafeTech Mobile (להלן: "האפליקציה" או "השירותים").
הנך מאשר ומסכים במפורש כי בהתקנת ו/או שימוש באפליקציה הינך מתקשר בהסכם משפטי עם סייפטק בע"מ (להלן: "סייפטק", "החברה” , "אנו", "אנחנו" או "שלנו") וכי הבנת והסכמת לציית ולהיות כפוף לתנאי והוראות הסכם רישיון משתמש קצה זה (להלן: "ההסכם"). הנך מוותר בזה על כל זכות לדרוש חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או מסירה או החזקה של מסמכים לא אלקטרוניים, במידה שהדבר אינו אסור על פי החוק החל. אם אינך מסכם להוראות הסכם זה. אל תתקין או תשתמש באפליקציה.
1. כשירות
רכישת ו/או התקנת האפליקציה על ידך מהווה אישור כי הנך מעל גיל שלוש עשרה (13). אם הנך בין גיל שלוש עשרה (13) ושמונה עשרה (18), אזי לפני התקנת האפליקציה, עליך לקרוא ראשית הסכם זה עם הורה או אפוטרופוס, על מנת לוודא כי אתה וההורה או האפוטרופוס מבינים את תנאי ההסכם ומסכימים להם.
2. רישיון שימוש באפליקציה
סייפטק מעניקה לך בזה, והנך מקבל רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להמחאה, בלתי סחיר, בלתי ניתן להעברה ברישיון משנה, הניתן לביטול במלואו, להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה במכשיר נתמך (לרבות טלפון סלולרי חכם, טאבלט, מחשב נייח או נייד) (להלן: ״מכשיר קצה״) אשר בבעלותך או בשליטתך, הכל על פי הוראות הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזה כי סייפטק לא תתמוך במכשירי קצה פרוצים ולא יסופקו שירותים למכשירי קצה כאמור.
האפליקציה מאפשרת גלישה ברשימת אפליקציות ואתרים אשר נקבעה מראש לפי שיקול דעתו הבלעדי של וועד רבני קרלין ("בית הדין") וניתנת לשינוי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית הדין. הנך מאשר כי לא יהיו לך טענות כלפי סייפטק בקשר לכל שינוי באפליקציות המורשות כאמור ולא תהיה זכאי לקבלת החזר כספי או ביטול העסקה עקב שינויים אלו.
הסרה של האפליקציה תתאפשר באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 025453555, במייל help@safe-tec.co.il או בשאר ערוצי השירות כפי שיופיעו באתר מעת לעת. הסרת האפליקציה תהיה כפופה לנוהל ההסרה, ובכלל זה לתשלום דמי הסרה כפי שיהיו באותה עת (בהתאם להחלטת בית הדין), כפי שאלו יהיו מעודכנים באתר החברה מעת לעת בכתובת http://www.safe-tec.co.il/תקנון-הסרה.
3. הגבלות על הרישיון
הנך מסכים לא לבצע את הפעולות הבאות ולא להתיר לכל צד שלישי לבצען:(1) להעניק רישיון משנה, להפיץ, למכור, להחכיר, להשאיל או להשכיר את האפליקציה;(2) להעמיד את האפליקציה לרשות רשת שבה ייתכן שייעשה בה שימוש על ידי מספר מכשירי קצה שבבעלותם או המופעלים על ידי אנשים שונים באותה העת;(3) לפרק, לבצע הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, לפענח או לנסות למצוא את קוד המקור של האפליקציה;(4) להעתיק (למעט לצורכי גיבוי), לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה או כל חלק ממנה;(5) לעקוף, לנטרל או להפריע באופן אחר למאפייני אבטחה באפליקציה, או מאפיינים המונעים או המגבילים שימוש או העתקה של כל תוכן או המטילים מגבלות על השימוש באפליקציה;(6) להסיר, לשמת או לטשטש כל הודעת קניין או זיהוי קנייני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או הודעות אחרות, הנכללות או המוצגות באפליקציה או באמצעותה; (7) להשתמש בכל מערכות תקשורת המסופקות על ידי האפליקציה על מנת לשלוח תכתובות מסחריות שלא הותרו ו/או שלא נתבקשו;(8) להשתמש בשם, בלוגו או בסימני המסחר של סייפטק ללא אישורנו בכתב ומראש; (9) להשתמש באפליקציה על מנת להפר כל חוק חל (לרבות חוקי פרטיות), כלל או תקנה שחלים, או לכל מטרה בלתי חוקית, מזיקה, לא אחראית או בלתי הולמת, או בכל אופן המפר הסכם זה ו/או (10) ליצור חשבון משתמש בזהות שקרית או מזויפת.
4. היקף השירותים
האפליקציה מספקת כחלק מהשירותים, שירותי סינון בנוגע לתוכן הזמין, שנתקבל או שמועבר למכשיר קצה עליו מותקנת האפליקציה (״שירותי הסינון״). באפשרותך לקבוע ולשנות את היקף שירותי הסינון אשר יסופקו לך באמצעות פנייה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף ‏2 לעיל, ובכפוף לנהלי בית-הדין. לתשומת לבך, השירותים לא יסופקו בנוגע לתוכן אליו תיגש בזמן הפעלת "Hot Spot" במכשיר קצה. יובהר כי תחת הסכם שימוש זה, אין לך זכות להסיר את שירותי הסינון באופן עצמאי ויש לפנות לסייפטק בכל בקשה בדבר הסרתם.
5. שירותי סייפטק סייבר
5.1. כחלק מהשירותים, סייפטק מציעה למשתמשי האפליקציה גם שירותי הגנת סייבר מפני אתרים מתחזים ואתרים החשודים כמכילים קבצים/תוכנות המוכרים כזדוניים (להלן בהתאמה: ״האתרים המתחזים״ ו״שירותי הסייבר״). מובהר כי כל התייחסות בתנאים אלו ל״שירותים״ תכלול גם שירותי הסייבר.
5.2. שירותי הסייבר יינתנו רק למשתמשי האפליקציה, אשר הינם לקוחות פעילים של החברה ואשר גולשים באמצעות מכשירי קצה אשר מחוברים לאפליקציה. שירותי הסייבר מוצעים נכון למועד זה ללא תשלום נוסף מעבר לדמי המנוי, אולם סייפטק רשאית לשנות מדיניות כך ששירותי הסייבר יהיו בתשלום, אולם במקרה כזה אנו נעדכן אותך בדבר שינוי זה ועלות שירותי הסייבר. על משתמשים אשר ירכשו את שירותי הסייבר יחול סעיף 10 בהתאמה ובשינויים המחויבים.
5.3. מובהר כי במקרים בהם משתמש יתקין תוכנת VPN ו/או שרת פרוקסי על מכשיר הקצה בו מותקנת האפליקציה, שירותי הסייבר לא יסופקו, אף אם המשתמש רכש את שירותי הסייבר, והחברה לא תהיה אחראית בכל אופן לנזק ו/או לפגיעה, מכל סוג שהם למשתמש אשר רכש את שירותי הסייבר, והחברה לא תהיה אחראית בכל אופן לנזק ו/או לפגיעה, מכל סוג שהם אשר ייגרמו למשתמש ו/או לכל צד ג׳ כתוצאה מאי מתן שירותי הסייבר בפועל והמשתמש לא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין כך.
5.4. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מבין ומאשר כי במקרים שלהלן, שירותי הסייבר יינתנו רק ברמת הכתובת הראשית של האתר (ולא הדפים הפנימיים בתוך האתר):
5.4.1. במקרה בו תעודת האבטחה של סייפטק אינה מותקנת במכשיר הקצה לגביו הוא מעוניין לקבל את שירותי הסייבר ו־
5.4.2. במקרה בו הגדרות, כלים, מערכות הפעלה ואמצעים אחרים אשר עשויים להיות מותקנים ו/או להיות מופעלים ביחס לאתרים המתחזים אינם מאפשרים את מתן שירותי הסייבר, באופן חלקי או מלא.
5.5. עוד מבין ומאשר המשתמש, כי שירותי הסייבר יפעלו רק בעת גלישה ברשת כאשר שירותי הסינון של החברה העם בסטטוס ״פעיל״. במקרה בו שירותי הסינון אצל הלקוח הינם בסטטוס "כבוי" או אם המשתמש בחר שלא להפעיל את שירותי הסינון על חלק ו/או כל מכשירי הקצה, שירותי הסייבר לא יפעלו ביחס לאותם מכשירי קצה. כמו כן, שירותי הסייבר יגנו מפני תוכנות או דפדפנים שפונים לכתובת (URL) שהוגדרו בזדוניות באמצעות שירותי צד ג׳ שחברה רכשה לצרכי מתן שירותי הסייבר. לאור כך, עלולות להיות תוכנות הא ו אתרים מתחזים בהם על אף היתכנות של אלמנטים זדוניים, שירותי הסייבר לא יפעלו, ולחברה לא תהיה שום אחריות בגין כך. עוד מובהר כי שירותי הסייבר אינם ניתנים ביחס לשירותי דואר אלקטרוני.
5.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל ו/או לצמצם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי את שירותי הסייבר, כולם או חלקם .
6. פרטיות
אנו נשתמש בכל מידע אישי שנאסוף או שנקבל בנוגע לאפליקציה, על פי מדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה בכתובת /https://www.safe-tec.co.il/מדיניות-פרטיות (להלן: ״מדיניות הפרטיות״) והנך מסכים כי נעשה זאת. .
7. זכויות קניין
הנך מאשר כי:
7.1. האפליקציה מכילה מידע קנייני וסודי, המוגן על פי דיני קניין רוחני חלים וכן דינים אחרים.
7.2. סייפטק הנה בעלת כל הזכויות ו/או רישיונות השימוש באפליקציה ובתוכנות נוספות המסופקות באמצעות או יחד עם האפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות הקניין הרוחני בהן. אנו שומרים על כל הזכויות באפליקציה שלא הוענקו במפורש על פי הסכם זה. ״זכויות קניין רוחני״ משמע כל הזכויות על פי דיני פטנטים, דיני זכויות יוצרים, דיני סודות מסחריים, דיני סימני מסחר, דיני הגבלים עסקיים וכל זכויות קנייניות אחרות, וכן כל בקשות, חידושים, הארכות, השבה ותיקוף מחדש שלהן, שהנן בתוקף או שתהיינה בתוקף בעתיד, בכל מקום בעולם.
7.3. האפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המלל, המידע, המסמכים, התיאורים, המוצרים, התוכנות, הגרפיקה, התמונות, הקולות, הסרטונים, המאפיינים האינטראקטיביים והשירותים (להלן: ״החומרים״) וסימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הכלולים בהם (להלן: ״הסימנים״ ויחד עם החומרים, להלן: ״התוכן״), הנם קניינה של סייפטק ו/או נותני הרישיון שלה, ועשויים להיות מוגנים על פי חוקי ואמנות זכויות יוצרים או חוקי ואמנות קניין תחני חלים אחרים. הלוגו של סייפטק הנם סימנים של סייפטק והחברות הקשורות שלה. כל הסימנים האחרים המופיעים באפליקציה הנם סימני המסחר, סימני השירות או הלוגואים של בעליהם, בהתאמה.
7.4. התוכן באפליקציה נמסר לך ״AS IS״ (כפי שהוא) לשימושך האישי בלבד, ולא ישמש, יועתק, יופץ, ישודר, יוצג, יימכר, יינתן ברישיון, יעבור דה-קומפילציה או ינוצל באופן אחר לכל מטרה אחרת, אלא בהסכמתנו בכתב ומראש. אם תוריד או תדפיס העתק של התוכן, עליך לשמור על כל הודעות זכויות היוצרים או הודעות הקניין האחרות המופיעות בו.
8. עדכונים אוטומטיים
סייפטק אינה מחויבת על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, עדכונים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, האפליקציה עשויה לכלול עדכון או שדרוג אוטומטי מבלי למסור לך כל הודעה נוספת (יחד, להלן: ״העדכונים״). התקנת התוכנה על ידך מהווה הסכמתך לעדכונים אוטומטיים כאמור. כל אזכור במסמך זה לאפליקציה יכלול גם שינויים באפליקציה. הסכם זה יחול על כל עדכונים שיחליפו או יתווספו לאפליקציה המקורית, אלא אם העדכון מלווה בהסכם רישיון נפרד אשר יחול על העדכון.
9. מקורות צד ג'
האפליקציה מאפשרת לך להיכנס, לעבור, ולהשתמש בתוכן ושירותים מאתרי צד ג׳ שאינם בשליטתנו או בבעלותנו (להלן: ׳׳מקורות צד ג״). סייפטק אינה אחראית לתוכן, לשירותים, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, למעשים או לנהלים של מקורות צד ג׳. נא קרא את הסכם השימוש ומדיניות הפרטיות של כל מקור צד ג׳ עמו תבוא במגע לפני ביצוע כל פעולה כאמור. אלא אם צוין אחרת, איננו מאשרים או מממנים כל פרסומים, קידום מכירות, מבצעים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים הכלולים בכל תוכן שנמסר לך או תכתובת הנמסרת לך על ידי מקורות צד ג׳ (להלן: ״תכני צד ג״). הנך אחראי באופן בלעדי לקשריך עם מקור צד ג׳. הנך מסכים לוותר, ומוותר בזה, על כל זכויות או סעדים מן הדין או מן הצדק שעשויים להיות לך נגד סייפטק, והנך פוטר את סייפטק מכל אחריות, הנובעת משימושך בכל תכני צד ג׳ ומקשריך עם כל מקור צד ג׳. בכל שאלה או תלונה בנוגע למקור צד ג׳ או כל תכני צד ג׳, עליך לפנות למקור צד ג׳ באופן ישיר.
10. תקופת ההסכם ודמי מנוי
10.1. הסכם זה יהיה בתוקף לתקופת המנוי הרלוונטית שנרכשה על ידי המשתמש, אשר תחודש באופן אוטומטי לתקופות עוקבות (להלן: ״תקופת המנוי״). בתמורה לרישיון להשתמש בשירותים במהלך תקופת המנוי, ישלם המשתמש לסייפטק מדי חודש את דמי המנוי החודשיים בהתאם לדמי המנוי של סייפטק החלים באותה עת (להלן: ״דמי המנוי״) והנך מאשר ומסמיך את סייפטק ואת ספק שירותי התשלום מטעמה להשתמש בפרטי התשלום שלך לצורך גביית דמי המנוי. מובהר כי במקרה של עיכוב בתשלום החברה רשאית להפסיק את מתן השירותים. במקרה זה, מאחר והמכשיר שרכשת אינו מאפשר גלישה ללא שירותי סינון פעילים, לא תתאפשר גלישה ברשת האינטרנט במכשירך.
10.2. סייפטק שומרת על זכותה לעדכן את מחירון דמי המנוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כאמור, נודיע למשתמש אודות עדכונים כאמור באמצעות משלוח הודעה בעניין השינוי העתידי לכתובת הדוא״ל של המשתמש.
11. סיום ההסכם
11.1. סייפטק רשאית לסיים הסכם זה ו/או את הרישיון שהוענק על פי הסכם זה בכל עת ומכל סיבה. במועד סיום הסכם זה על ידי סייפטק: (א) הרישיון שהוענק לך על פי הסכם זה יפקע, ועליך להפסיק להשתמש באפליקציה, ו-(ב) סייפטק תשיב לך את החלק היחסי מדמי המנוי בגין התקופה שלאחר סיום הסכם זה.
11.2. כמו כן, רשאית סייפטק לסיים הסכם זה במידה שהמשתמש יפר כל הוראה בהסכם זה. במקרה של סיום כאמור, יפקע הרישיון שהוענק לך על פי הסכם זה, ויהיה עליך להפסיק להשתמש באפליקציה.
11.3. אתה יכול להביא הסכם זה לכדי סיום בכל עת על ידי יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סייפטק בטלפון 025453555, ובמקרה זה הסכם זה יבוא לכדי סיום בתוך 3 ימים ממועד בקשת הסיום או במועד אחר אשר תבקש להפסיק את השירות, וסייפטק תשיב לך את החלק היחסי מדמי המנוי בגין התקופה שלאחר סיום הסכם זה, בכפוף לניכוי דמי סליקה ו/או דמי הסרה כאמור בסעיף 2 לעיל ו/או דמי ביטול כקבוע במדיניות הביטולים שלנו בכתובת [___], בשינויים המחויבים. ככל שדמי המנוי ששולמו על ידך מגלמים הנחה אשר ניתנה עבור מנוי לפרק זמן מוגדר מראש, ביטול המנוי יהיה כרוך בתשלום של סכום נוסף המשקף את המחיר המלא של השירותים במהלך התקופה בה ניתנו (בהפחתת דמי המנוי המוזלים ששולמו כאמור).
11.4. לתשומת לבך, הסרת האפליקציה מהמכשיר הקצה ו\או אי הורדה ושימוש באפליקציה לא יראו כסיום הסכם זה.
11.5. תשומת לבך כי במכשיר אותו רכשת ובו הותקנה האפליקציה לא תתאפשר גלישה ברשת האינטרנט ללא שירותי סינון פעילים במכשיר.
11.6. סעיף ‏11.6 זה וסעיפים ‏6 (פרטיות), ‏7 (זכויות קניין), ‏12 (שיפוי), ‏13 (פטור מאחריות), ‏14 (הגבלות אחריות), ‏15 (המחאה) ו-‏19 (כללי) ימשיכו לחול לאחר סיום הסכם זה.
12. שיפוי
הנך מסכים בזה לשפות את סייפטק, את חברות הבת שלה והחברות הקשורות לה וכן את נושאי המשרה, הנציגים והעובדים שלהן, מכל תביעה או הליך הנובעים או הקשורים בכל אופן לשימושך בשירותים או להפרת הסכם זה, לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מכל תביעות, נזקים, הליכים משפטיים, פסקי דין, הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, מכל סוג.
13. פטור מאחריות
הנך מבין ומסכים במפורש כי:
השירותים מסופקים כפי שהם (AS IS), ללא התחייבויות מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצהרות, התחייבויות ותנאים לסחירות, התאמה לשימוש מסוים, בעלות, אי הפרה והתחייבויות הנובעות מכוח חוק או מכוח אופן התנהגות או נוהג מסחרי.
איננו מתחייבים כי השירותים יפעלו ללא תקלות, ללא הפרעות, כי יהיו נקיים מוירוסים או קוד מזיק אחר, כי נתקן כל תקלות בשירותים או כי האפליקציה תסנן כל תוכן נדרש מ- ו/או ב- כל מכשיר הקצה. הנך מסכים כי לא נהיה אחראים לכל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג׳, העשויים להיגרם מהשימוש בשירותים, לרבות בנוגע לכל כשל לסנן תוכן נדרש מ- ו/או באפליקציה ו/או כתוצאה מאי יכולת לקבל או למחוק כל תוכן(לרבות תוכן הכלול ביישומי צד ג)) כתוצאה מהשירותים ו/או האפליקציה, ו/או כתוצאה מאי זמינות שירותי הגלישה במכשיר כתוצאה מתקלה בשירותים.
כמו כן, מוצהר בפירוש כי האפליקציה עשויה לגרום תקלות טכניות במכשיר הקצה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לרשת האינטרנט (לרבות האטת מהירות האינטרנט), מערכת ההפעלה של המכשיר קצה והפעלת אפליקציות אחרות המותקנות במכשיר קצה, והנך מסכים כי סייפטק לא תהיה אחראית בגין כל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג' העשויים להיגרם כתוצאה מהתקלות הטכניות הנזכרות לעיל.
סייפטק אינה מתחייבת כי השירותים ותפקוד האפליקציה יהיו זהים בכל מכשיר קצהו/או מערכות הפעלה ו/או בגרסאות שונות של כל מערכת הפעלה ו/או בגרסאות שונות של האפליקציות, ולא תהיה אחראית בגין כל טענה שתיטען בענייו זה. כמו כן, איננו מתחייבים כי השירותים יפעלו בעת אי פעילות המכשיר קצה ולא נהיה אחראים בגין כל טענה שתיטען בעניין זה.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, סייפטק לא תהיה אחראית בגין כל תביעות או נזקים הנובעים מהתקנת האפליקציה ו/או מהשימוש בשירותים במכשירי קצה פרוצים.
כמו כן, מוצהר כי כל ניסיון בלתי מורשה להסיר את האפליקציה מהמכשיר קצה או לעקוף באופן אחר את ההגנות הטבועות באפליקציה עשוי לגרום להרס ו/או נזק למכשיר קצה (לרבות לחומרת ו/או לתוכנת המכשיר קצה), למערכת ההפעלה שלו או לכל פונקציה או אפליקציה אחרת בו, והנך מסכים כי סייפטק לא תהיה אחראית בגין כל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג' העשויים להיגרם מהאמור לעיל.
כמו כן, מוצהר כי עשויים להתרחש מקרים בהם הפעלת השירותים תגרום לניצול חבילת הגלישה שלך, וסייפטק לא תהיה אחראית בגין כל נזקים או השלכות מכל סוג שייגרמו לך או לכל צד ג׳, העשויים להתרחש מהאמור לעיל, לרבות התחייבויות תשלום נוספות לספק האינטרנט שלך.
במקרה של מחלוקת עם מנהל או כל צד ג׳ בנוגע לשירותים, לא נהיה אחראים בגין כל תביעה או פיצויים הנובעים או הנוגעים למחלוקת כאמור. אנו רשאים, אולם לא מחויבים, לבדוק כל מחלוקת כאמור.
14. הגבלת אחריות
14.1. בכל מקרה שהוא, סייפטק ונותני הרישיון שלה לא יהיו אחראיות לכל פיצויים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים או בגין כל אובדן נתונים, נזק למכשיר קצה או למוניטין, הנובעים או הנוגעים להסכם זה, או הנובעים משימוש או אי יכולת להשתמש בשירותים אף אם נודע לסייפטק אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור.
14.2. בכל מקרה, אחריותה המצטברת הכוללת של סייפטק לכל הנזקים הנובעים או הנוגעים להסכם זה, או הנובעים משימושך או אי יכולתך להשתמש בשירותים, לא תחרוג בכל אופן מסך הסכומים, אם בכלל, ששולמו על ידך בפועל לסייפטק בגין שימוש באפליקציה במהלך תקופת המנוי האחרונה (לא כולל תקופות מנוי שהוארכו לפני מועד הגשת תביעה).
15. המחאה
הסכם זה וכל זכויות ורשיונות שהוענקו במסגרתו, לא יועברו או יומחו על ידך, אולם סייפטק רשאית להמחותם ללא כל הגבלה וללא צורך למסור הודעה.
16. תוכנת קוד מקור פתוח של צד ג'
חלקים באפליקציה עשויים לכלול תוכנות קוד פתוח של צדדים שלישיים, הכפופות לתנאים של צדדים שלישיים (להלן: ״תנאים של צדדים שלישיים״). רשימה של תוכנות קוד פתוח של צדדים שלישיים ותנאים קשורים של צדדים שלישיים מפורסמת בכתובת https://www.netsparkmobile.com/dist/netspark/open_source_compliance.pdf במקרה של סתירה בין כל תנאים של צדדים שלישיים ותנאי הסכם זה, יגברו התנאים של הצדדים השלישיים, אולם אך ורק בנוגע לתוכנות הקוד הפתוח של הצדדים השלישיים הרלוונטיים.
17. תיקונים
אנו שומרים על הזכות לתקן הסכם זה בכל עת, באמצעות משלוח הודעת דוא׳׳ל. תיקון כאמור יכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר מתן ההודעה הנזכרת לעיל, והמשך שימושך באפליקציה לאחר מכן מהווה הסכמתך לתיקונים אלו.
18. פרטי קשר
באפשרותך לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכל שאלה, בכתובת הדוא׳׳ל:
help@safe-tec.co.il , בטלפון: 025453555 או בשאר ערוצי השירות שלנו כפי שמופיעים באתר.
19. כללי
19.1. הסכם זה הינו חוזה לטובת צד שלישי כאשר נטספרק בע"מ תהא מוטב צד שלישי לצורך הסכם זה, ותהיה לה הזכות לאכוף את ההסכם ישירות ככל שאכיפה כזו נחוצה או רצויה, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי, כדי להגן על זכויותיה או על זכויות מורשיה או שלוחותיה. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד והוא יפורש על פיהם (ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי של מדינת ישראל). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת או סכסוך המתגלעים בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה. הצדדים מסכימים במפורש כי הוראות אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי תוחרגנה במפורש מהסכם זה.
19.2. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בהסכם זה הנה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר הוראות הסכם זה יישאר בתוקף מלא.
19.3. כשל מצד סייפטק לאכוף כל זכות או תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או תנאי כאמור.
19.4. אף אם בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה בהסכם השימוש הנה בלתי תקפה, הצדדים מסכימים כי על בית המשפט לנסות ולתת תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות בהוראה כאמור, ויתר הוראות הסכם השימוש יישאר בתוקף מלא.
19.5. הסכם זה, וכן מדיניות הפרטיות, מהווה את מלוא ההסכמה בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם, וגובר על כל הבנות או הסכמות קודמות, בכתב ובעל פה, בנוגע לנשוא הסכם זה. ויתור על כל הוראה בהסכם זה יהיה תקף אך ורק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי סייפטק ו/או צדדים שלישיים המספקים תוכנות צד ג׳ באמצעות התוכנה או עמה.

הפניה נשלחה בהצלחה!

נטפל בה בהקדם...